امام باقر (علیه السلام):

من خوش ندارم که اندازه زبان مرد،فزونتر از اندازه دانش او باشد؛ چنان که خوش ندارم اندازه ی دانش او فزونتر از اندازه ی خرد او باشد.

پ.ن:

میزان الحکمه، ج10 ، ص195