آن که خردش را بر میلش مقدم بدارد، تلاشهایش پسندیده میشود

پ.ن:

مَن قَدَّمَ عَقلَهُ عَلى هَواهُ حَسُنَت مَساعیهِ

منابع:

عیون الحکم و المواعظ ص 455