به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز برای خردمندان نشانه هایی است.

پ.ن:

إِنَّ فی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لآَیات لاِ ُولِی الأَلْبابِ (190 / آل عمران)