انسانهای موفــــــق:

1-بدون نوشتن برنامه روزانه ، روز خود را آغاز نمی کنند.

2-حداقل یک بار در روز مطالعه میکنند.

3-هرگز خود را درگیر رسانه های اجتماعی نمی کنند.

4-درباره اتفاقاتی که از محدوده کنترل آن ها خارج هستند، احساس نگرانی نمیکنند.

5-هرگز اشتباهات گذشته خود را تکرار نمی کنند.

6-هرگز با افراد منفی نگر معاشرت نمی کنند.

7-همواره زمانی را به خود اختصاص می دهند.

8-همواره به فکر آخرت هستند.

 


منبع: http://talangor1.blog.ir البته با تغییرات