حضرت باقر (علیه السلام) میفرمایند:

اسلام پنج پایه دارد:   1-نماز      2-زکات       3-حج        4-روزه ماه رمضان         5-ولایت و دوستی ما اهل بیت

در آن چهار تا رخصت و ارفاق هست  (چنانچه مریض میتواند نشسته نماز بخواند، فقیر نباید زکات دهد، غیر مستطیع واجب نیست به حج برود، مریض روزه را میخورد)  ==> اما "ولایت" از هیچ کس ساقط نیست! مریض سالم ثروتمند و فقیر بر همه لازم است...


آیت الله مشگینی، نصایح، ج۱، ص۲۲4، ‌احمد جنتی‌، قم، ‌ الهادی‌، چهل و دوم ، ۱۳93 ش‌.